Animatronic Skeleton Pirate Captain


This skeleton pirate captain shouts orders to his ghostly crew!